Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Administratie en Advieskantoor Rivierenland

Artikel 1 Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen

Administratie en Advieskantoor Rivierenland, gevestigd te Opheusden, nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

  • Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden

afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn

vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door     opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en

opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (overeenkomst van opdracht) door

opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde

daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De

bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is

gekomen.

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is

aangegaan.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever 

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende

opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te

stellen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de

aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien

deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders

voortvloeit.

3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en

het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter

beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening

van opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende

opdracht uitgevoerd wordt.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover

zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders

indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar

te maken.

4.4

  1. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en

kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en

de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

  1. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden

worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke

bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en

verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

  1. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te

bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt

bereikt.

Artikel 5 Tarief

5.1 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende

opdracht.

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel

is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer

gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij

opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties

van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit

na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht,

tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de

omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening,

te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan

14 dagen na factuurdatum.

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is

hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is

ingetreden aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een

gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan

opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling.

Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te

maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld volgens het

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het

oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd

van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in

een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde

zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,

de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al

hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,

direct opeisbaar.

6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de

verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten

en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag

dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover

opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van

opdrachtgever niet op.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen

aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw

verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet

(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door

opdrachtgever reeds betaalde tarief.

Artikel 8 Leveringstermijn

8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering

benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn

waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat

de betaling is ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter

beschikking zijn gesteld.

8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet

wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de

overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de

overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de

zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout

wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft

verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van

opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor

die schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de

verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering

overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum

van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove

nalatigheid.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade

die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige

informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband

houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door

opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

9.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale

aangiftes van het betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn

waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt

indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende

tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn,

en voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid

heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere

werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben

plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken

heeft.

Artikel 10 Verjaring

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de

geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de

opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede

begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,

(model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander

in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te

verveelvoudigen, te openbaren.

Artikel 12 Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

Artikel 13 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.